Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Definities:
a. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66704820, gevestigd aan Graspieper 37, 5658 EN te Eindhoven.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven een overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 - Uitvoering van de opdracht

YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 - Levertijd

3.1. De door YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 - Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen, te delen met derden of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 - Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 - Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven geleverde dienst(en).
7.2. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven zijn verstrekt, heeft YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven kenbaar behoorde te zijn.
7.5. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven die niet binnen 12 maanden na hun ontstaan bij YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 - Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 - Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 - Diversen

10.1. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven tot mededeling verplicht.
10.4. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 2 jaar of meer verstreken zijn nadat YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven heeft het recht om foto materiaal wat voortvloeit uit de opdracht te gebruiken voor promotie doeleinden voor haar onderneming, mits hierbij geen persoonlijke foto´s zichtbaar zijn van de opdrachtgever of aanverwanten, deze foto´s dienen bij aanwezigheid onherkenbaar gemaakt te worden.
10.6. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
10.7. De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven gebruikt kunnen worden.
10.8. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.
10.9. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en YES! Verkoop- en Interieurstyling te Eindhoven is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

“U krijgt maar één kans
op een eerste indruk.“

“Verkoopstyling is een marketingtool
waarmee u de koper kunt beïnvloeden.“

“De presentatie van uw huis
is van cruciaal belang.“

“Huizen die door een verkoopstylist zijn bezocht
leveren betere foto’s en dus meer kijkers op.“

“Hoe groter de doelgroep,
hoe groter de kans op verkoop.“

“De koper moet een goed gevoel krijgen
bij uw huis.“

“Het effect van een verkoopstylist
is groter dan het verlagen van de vraagprijs.“


YES! Verkoop- en Interieurstyling
Meerhoven, Eindhoven

+31 (0)6 25023017
info@yes-styling.nl

K.v.K. 66704820
BTW NL 141225178B01